ISMERTETÉS A MAGUSOKRÓL ÉS A MAGURA MEDENCÉRŐL 

Földtani [geológiai] térképeken a Kárpát-medence rÉgi neve: MagUra-medence [ÖsTen UruszÁga]. Itt legvékonyabb a földkéreg, tehát legközelebb van a MAG-MÁHOZ, ami meleg-vIZek Birodalmán lebeg. ERŐ [Forrás] Köz-pont. Víz = ÍZ = Duna, rÉgen ISTER [IsTen] a neve. Atilla [aKI Etel-Atil-Ital ~ vÍz Ten Ős Tora (MinŐsÉg)] ezt nagyon jól tudta, ezért volt itt a MagUra-medencében a „bázisa” [ki-indulópontja] és irányította innen a MINDENsÉGET.

„A Mágusok [Magi] képezik a hét Méd [Magya/Mada] törzs egyikét, akik a perzsa királyi hercegeket nevelik.” - Hérodotosz

Bobula Ida: A Sumir-Magyar Rokonság (Buenos Aires 1982.) 107. oldal: „…amit ma a tudósok Sumir földnek hívnak, arról tudnivaló, hogy akik 5000 év előtt lakták, azok szerint soha nem Sumer, hanem Mada vagy Kiengira volt a neve…” Adam visszafelé olvasva: Mada

„Úgy hallottam, az Isztroson [Duna] túl egyetlen nép lakik, a Méd [Magya/Madai] viseletben járó Szigünnák [Szkíták]…” – Hérodotosz

„A PÁRTUS A MÉD [mind mágus központok]. TESTVÉRNÉPE VOLT. Sokutu japán történész szerint a médek és pártusok régi területén még ma is sok magyar hangzású helynév van.” - Dr. Nagy Sándor

„Ethele [Atilla], a viselet módjában és alakjában (öltözködésében) mind maga, mind nemzete a Médek [Magya/Madai] módját tartja vala” - Kézai Simon

„Az ókor egyetlen papsága sem volt híresebb a mágusoknál.” - [Gnoli, uo.]

„A mágusok a napkultusz papi kasztja.” - [Redards, 1965]

A magyar ősvallást őrző Árpád-kori magyarokhoz látogató bizánci és nyugati misszionáriusok a magyar vallás papjait „mágusok” néven említették - (Dömötör Tekla [1995, 530]).

„A magyar nyelv az egyetlen beszélt nyelv a világon, amelynek Fény természete van. Minden szónak két jelentése van mint a fénynek. Anyagi és hullám természete van. Például főnév és ige, nő és nő. A magyar nyelv sajátossága, hogy a beszélő partnert partnernek tekinti. Tudom, hogy tudja.” - Teller Ede.

MAGOM GYÖNGYE: Gyöngy [FényMag] látható a Szent Koronán Pártus Jézus [Jász, Izzó] kezében. Erről szól a Tamás-akták Gyöngyhimnusza, a Manicheus [MagiKus] tanok és Wu Ti Selyemkötése az Élet GyöngySzemét Őrző SárKán(y)a is…

„A MAG az IsTen Igéje.” [Lukács 8:11] És most lássuk, hogy tudjuk tisztán levezetni a magos-magyar anyanyelv segítsÉgével, értElmével: 

MAG Népe • - MAGi - MAGia - MAGas - MAGos - MAGus - MAG Ős - MAGog - MAG Őr - MAGor [Hunor-Magor Ikrek, Nemroth/MénRót fiai] - MAGur - MAG Ár - MAGar - MAGyar - Megyer - Meder - Méd - Medi Kus [mind gyógyítással kapcsolatos: MEDitáció, MEDical, MEDicina, MEDiCus], MagiKus [szerintem innen ered a Manicheus elnevezés is] … KozMiKus REND MAG UR RA.

Ahura Mazda [A Ura Mada/Magya?- „Alászállt a királyság az égből”] „Jó Gondolatok, Jó Szavak és Jó Tettek.”, amely a Természet és a KozmiKus Renddel [„ASA”] való összhangot fogalmazza meg a maga egyszerű tömörségében. „Asem Vohu” - „a KozmiKus Rend a legjobb minden jó dolgok között.” - „Az Igazságosság a Legjobb Jóság.” - Ezek Zarathustra [Zoroaster] szavai, akit a hellének Epiphanius egyházatya megvilágításban maga Nimródnak/Ménrótnak tartanak. Krónikáink eredeti latin szövegében: „Nepos Magni Nemroth - Nagy Nimród Unokája.” - Így nevezte magát Atilla, akinek mágus papi törzsének jelKépe a Turul és az Oroszlán.  

„A Te Szíved Szer-Etet [Ötödik Elem a „KI”: Szer-Elem] kelyhe [Forrása], melynek úgy kell KI-Áradnia, mint az én kezemben lévő korsóból az Élet-vÍZe Árad.” - Gudea Mágus ŐsBölcsessÉge

Minden Jelen! MEDitálj - I/MA = TEDD MEG/MAG MOST ~ SZÍVBŐL! Ilyen EGY-SZERű.

- Nap Hun - 

OTTHON ÉS HOVATARTOZÁS - HAZA ÉS NEMZET

A magyar nép szentségét nem a magyar nép feladata elzengeni. De tudjuk, érezzük, hogy a magyar vállalás minden más vállalásnál nehezebb. Égbekiáltó igazságtalanságok egész rendszere folyik évtizedek, évszázadok, évezredek óta, dokumentáltan, bizonyítottan, Napnál világosabban. De ez a világ törvényszékeit nem érdekli. Senkit nem érdekel, hogy hogy is volt valójában Vietnám, ott a Rambo. A tankönyvek vígan fütyülik a barbár Atillát, barbár civilizálandó őslakosokat, a primitív magyarságot, az elrabolt területeken a Korona és a magyar-szkíta-hunság őrző népét tapossák. Senkit nem érdekel, hogy MIÉRT is jönnek a migránsok. Miért? Ez a gyermeki kérdés, DE MIÉRT?, az OK, ez a lényeg. Az ok elvezet a problémák lényegéhez. Szeretetlenség, kötődés-hiány, hontalanság. Erőhiány és rossz beidegződések a világpolitikai ámokfutás mélyén. A szkíta aranytükörbe nézzetek! A MAGba rejtett erkölcsi aránykódba! Az ébredő ősnépek, az oroszok, skótok, kelták, katalánok, izlandiak, indiánok, hawaiiak, maorik, japánok, koreaiak, ujgurok, tamilok, kurdok, csecsenek mind ismerik a tükröt. A Lelekiismeret: saját MAGom ismerete. Tisztán kell látni a sejtjeinkbe írt történelmet, és szépen el kell számolni. Első körben beszéljünk a Magyar Kincstár tartalmáról és sorsáról 1490-ben. És az azóta rabolt és hazudott dolgokról. Vagy Pizarro 1533-as esküszegéséről és rablásáról. Az ősnépek mérhetetlen lelki, szellemi és anyagi kincseiről, amelyek ma az ún. győztesek őrült gépezetét hajtják, háját és cinikus vakságát növelik. Talán beszéljünk az észak-amerikai migrációról, amely Mátyás kirabolt kincstárára és hamis szlogenekre támaszkodva a kontinens őslakosságát lemészárolta és táborokba zárta. Mit várunk egy ilyen akció jogutódjától? Mi volt, mit bizonyított és hová lett a Bagdadi Múzeum tartalma? Mit várunk egy alapjaiban rabló, csaló, hazug maffiabirodalomtól? Vagy éppen a Judeo-Római Birodalom központjaitól, Rómától, Londontól, Párizstól, Brüsszeltől, a bankházak kiskutyáitól? Persze mind ősi szkíta erőközpontra épült, megtanulták, mitől döglik a légy. A degenerált dinasztiák mérhetetlen manipulációja és erőszaka, a hazugság-áradat, egész hazugság-rendszerek, hova tűnik életünk munkája, hegyeink aranya, a Föld érinthetetlen kincsei, szent erői mit éltetnek? Valamit, ami nincs. Nem létezik, hogy az anyag legyen az elsődleges valóság, hiszen része csak annak, és nem létezik, hogy a szellem fölülírja a lelket, hiszen része annak. Hűség és igazság, ami hazavezet, a szívbe, a lélekbe. Haza, otthon, gyökerek nélkül, szerelem, családi tűzhely és tábortűz nélkül hogyan lennénk boldogok?

Az ember életéből a haza, otthon, gyökerek érzete nem veszhet ki, hiszen gyökér nélkül koronája sincs, és így normális működése sincs az emberi életfának. Pedig minden ember magból lesz és fává bomlik, hogy teremjen újabb jó magokat. Rossz mag nincs, csak rontott. Az eredeti teljes létprogram mindig jelen van és elérhető sejt-szinten, egyéni és közösségi, anyagi és éteri szinten is. Emlékezni kellene, hogy is volt, mikor minden nép egy tábortűz körül ült. Már mi magyarok sem emlékszünk mindenre teljesen. Az indiánok őrzik legszebb tüzes népdalunkat eredeti és kerek formájában. Az indián tábortűznél föláll a tábortűz vezetője, fölemeli a két kezét, és így dalol:

„Rakattu ja dizet,
Ill ja füsti Hezod.
Wakonda Dédpa
Azt mö nek Atonhe!"
(Megrakták a tüzet,
Száll a füstje Hozzád
Nagy Szellem Ősapa,
Add meg nekünk Szellemed!)”
- Dr. Simon Péter -

Így kellene kezdeni bármiféle közéleti bírói, törvényhozói és végrehajtói döntési szeánszot. Ebben a szellemben, az Egy és Örök lelkületében, abban a tudatban, hogy minden bábú végül ugyanoda kerül vissza, minden anyag a végső és elsődleges fény-valóságába, a MAGba. Mi őrizzük a MAG nevet és a hármas MAG jelét, a kokárdát. Mag-Szik-Hám, magyar-szkíta-hun az ősminta, az ATOMI, MÁGikus világkép és létforma jele, a program, ahogy egy nép, egy társadalom, egy közösség, egy család épülne fel és működne normálisan. Minden tórusz, mondja Tellinger, aki az afrikai Ádám-napkört és működését vizsgálja.  Tórusz vagyis ALMA: energetikailag az ember olyan, mint egy ALMA, de FAként és MAGként is el lehet képzelni, sőt KEHELYként, GYÖNGYként és RÓZSAként is. A megalitikus és egyéb körök világszerte nyilvánvaló nyomai az ősi tudásnak, hogy a kozmogrammok erőt termelnek, amint az ember is eredetileg kozmogramm, hiszen a MAG, a  FA és a GYÜMÖLCS az ISTEN kozmikus képei. Ezek a formák, ahogy a piramisok és ősi mesterséges és természetes energia-reaktorok, és az ember és közösségei is: erőművek! Szeretet-árasztó és teremtő szerkezetek/szervezetek. Otthonunk és hazánk a kert, a szeretetünkkel átölelt tér-idő egység, ahol éltethetjük életünk fáját és boldog családban, boldog mind-egységben, életszerelemben oldjuk fel a fájdalom, veszteség, keserűség súlyát. Elszámolás, tisztázás és elengedés, igazság, kártérítés és kiegyenlítés. A rabló-csaló civilizációs nagypolitika a meztelen király, akinek hátsója nemcsak látszik, de bűzlik a Föld és életek szennyétől. Nyomni kellene egy PAUSÁt a civilizációs karma-örvényben: kik is vagyink, honnan is jöttünk, miért is élünk? Mi is történik, hogy is van ez a történelem, kik is a magyarok, kik is a kontinensek ősnépei és mi a történetük? Mi is folyik bennünk, velünk és általunk? Miért is tértünk le az önfenntartó, önálló, békés és boldog Egység útjáról? Hol vannak és mit mondanak ősi irataink, kincseink, jeleink? A Mag-Szik-Hám népek nemcsak a Kárpát-hazában élték túl a Vaskort, de az egész Fölkerekségen. A MAGság az a magatartás, tudatállapot és lelkiség, amely leginkább együtt rezonál belső MAGunkkal. Mindenki Belső Magja EGY, és ennek az EGYségnek a természetét, működését és szerkezetét őrzi a teljes és tiszta MAG-tudat. Tehát hogy áll össze a magyarság, az emberi faj, a Föld és a Nap rendszere, amelynek felelős tagjai vagyunk? Hol a válasz? A mag-szik-hámos kokárdában.

A Magyarság tehát nem egy rész-nemzetiség, egy a sok közül: eredetileg maga az egész emberiség MAG, erről szól a Magyar Apostolkirályság: akit mi Boldogasszonyként tisztelünk, Ő Mennynek és Földnek Királynője, tehát Minden Népek Anyja. Ahogy a magyar nyelv sem egy a sok közül, hanem AZ ősnyelv, a teremtő MAG-erő közvetlen megnyilvánulása. Ezzel a súllyal legyen magyar a magyar, mint mag a mag, a Teljesség Sűrítménye, és lássa részeiként a népeket. Egyébként mindenhol ébred a MAG-SZKÍTA-HUN mágneses ősrezgés, a Föld, mint a Nap, mint az Ősforrás is, összegyűjti és megtartja gyermekeit. Nincs harc, csak az emlékezetért, emlékszünk-e, milyen a boldogság, a teljesség, a szerelem? És hogy hogyan áll fel a tér-időben ennek a rendszere? A MAG őrzi az egész Világegyetem egységes kódját, a mindenség természetének, működésének és szerkezetének alapmodelljét, mondhatjuk, hogy az atom vagy tórusz sémáját. Tehát nálunk egy térkép, egy iránytű és egy út terve: Jákob lajtorjája a földiből egy égi rendszerbe csatlakozva. Mindenki be van kötve magában is, önmagától, önkéntelenül, de tudatosítva a pályát, amelyen az információ és erő fut, még jobban kiépíti azt. Építsük tehát szépen, csöndesen pókhálóinkat, szeretetből szőtt egység-gondolatainkat, gondozzuk valóság- és igazság-kútjainkat saját kertünkben. Számoljunk el először önmagunkon belül, családon, életkörökön belül. Színház az egész világ, végül minden szereplőből kivetkőzik a magasabb tudat és meghajol. Oka, értelme, tanulsága van a történeteknek, a mi magyar történetünknek éppúgy, mint minden nép történetének. Az igazság kiderülése után a boldog végkifejlet, a hosszú út után a hazatalálás törvényszerű.

- Amagdala -

MAG-URA hitvallás, 3x3 irányelv

 1. I.. SZENT ÉLET

  i.    Hisszük, hogy Isten Élő és Mindenható, Hűséges és Igazságos, Szent és Egy.

  ii.    Hiszünk a Szeretet-Szerelem teremtő-megtartó-megváltó erejében.

  iii.    Hiszünk a Szent Lélekben, a Béke Szellemében, és a Test Templomában.

  II. ÁLLAM, RANG ÉS FELADAT

  i.    Hiszünk a magyar Ősiség és a Szent Korona égi-földi Országában, Alkotmányos Hatalmában, Rendjében, és világjobbító programjában. 

  ii.    Hisszük, hogy az emberlét és a magyarság jog, feladat, és szabadság is egyben. 

  III. TESTVÉRISÉG

  i.    Hiszünk a természet-ember-kozmosz összekapcsoltságában. 

  ii.    Hiszünk az emberi faj eredeti tisztaságában, testvériségében, boldogságában, a Jóindulatú Láthatatlan Világ és az Igaz Titkos Történelem létezésében, a leigázott természeti erők és a megalázott társadalmi és népcsoportok Igazságában, és a boldog befejezésben.

 2. Hisszük, hogy van három sarkalatos ponta Föld ősnépeinek igazságában, ami kifordítja az erőtlen erőszakkal létrehozott globális világszemléletet. Nemcsak jogunkban áll ismerni saját eredetünket, de szükségszerű felismernünk is.

  i. Az ember származása: Istentől való, nem a majomtól. Az őskultúrák mind egy mainál jóval magasabb szintű emberről tanúskodnak. Már a tudomány sem képes eltussolni az ember magasabb származását. 

  ii. Jézus, a magyarság, és az őslakos népek igaz története egyaránt ki van tekerve: az Igaz Titkos Történelem pont fordítva van. A Föld őshonos népei ma is egységes szervezetként hordozzák Istent. Minden nép közös létforrása a MAG ősmintája. 

  iii. Isten a Végtelen Ős Egység, amelynek része vagok: olyan rész, aki egész is. Így Isten bennem, velem és általam él: személyes és közvetlen isteni mintám és felelősségem van. A Mindenség nem űr, hanem Élet. Az időnek célja van. Minden élet szent és tervszerű. Minden anyagot és testet a Szent Lélek MAG-ereje éltet.

3.
EGY az Isten, EGY a Haza, EGY a Család. Mert az élet minden megnyilvánulásának egyetlen, közös ősmodellje a MAG, ezért a MAGos Isten, Haza és Család őrzői minden vallás, nemzet és faj egységtudatának és közös létforrásának őrzői. Amint az anyagnak végülis érdeke a lélekhez mint forráshoz való visszatérés, úgy a MAG-tört tudatú népeknek is végülis érdeke a MAGnépek által fenntartott, éltetett és megújított JÓ HAGYOMÁNYhoz való visszatérés. 

Elöljáró haza- és nemzet-ébresztők:
Jásdi Kiss Imre
 
Kubinyi Tamás
Matek Kamill 
Morvai Ferenc 
prof. dr. Papp Lajos
Rokaly József 

Sumér himnusz
(Ha én rózsa volnék dallamára)

Országok, országa, Törvénytudás népe,
Napkelet, s Nyugat közt A világnak fénye.
Nagy a Te nemzeted, Nagy a Te Végzeted,
Oly messze magasztos, Hogy föl sem érheted.

Mint a magas mennyég Szíved mérhetetlen
Életed gyökere Szent és sérthetetlen.
Hegyek, árnyas erdők, Hős föld büszke népe,
Ez a Te végzeted Ősi örökséged:

Erős, gazdag vár vagy, De az örök törvény,
Amit Isten rád rótt, Vállalnod kell önként,
Hogy beteljesüljön Győzelmes végzeted,
Úr oltára Te vagy, Emeld fel a fejed.

Fel, fel tekintünk a Magasságos égre.
Mennyekből az angyal Mikor kel fel végre
Áldott magyaroknak Szabadulására, Áldott magyaroknak feltámadására!!